Contributiereglement
 1. Hoogte contributie
 2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De peildatum voor het contributiebedrag is de leeftijd per 1 januari van het betreffende jaar. Het contributiebedrag is per vooruitbetaling per kwartaal verschuldigd. Vanaf 1 juli 2018 gelden de volgende bedragen:

  CategorieContributieKledingfonds2018-2019per kwartaal
  kabouter€ 10,00€ 0,00€ 10,00€ 2,50
  JO9€ 90,00€ 15,00€ 105,00€ 26,25
  JO11/MO11€ 95,00€ 15,00€ 110,00€ 27,50
  JO13€ 100,00€ 15,00€ 115,00€ 28,75
  JO15€ 105,00€ 15,00€ 120,00€ 30,00
  JO17€ 110,00€ 15,00€ 125,00€ 31,25
  JO19€ 125,00€ 15,00€ 140,00€ 35,50
  Senioren€ 165,00€ 15,00€ 180,00€ 45,00
  Senioren 45+€ 135,00€ 15,00€ 150,00€ 37,50
  Niet spelend lid€ 40,00€ 0,00€ 40,00€ 10,00
  Zaalvoetbal€ 120,00€ 15,00€ 135,00€ 33,75
  Zaalvoetbal + veld€ 105,00€ 15,00€ 120,00€ 30,00

  Het contributiebedrag per kwartaal is inclusief de bijdrage (15 euro op jaarbasis) aan het kledingfonds van SC Loppersum.

  Vanaf 1 juli 2018 int ClubCollect, voor een vast laag bedrag per lid, de contributies voor SC Loppersum. Hierdoor wordt het innen van de contributie een stuk minder tijdrovend en de leden ondervinden meer betaalgemak. De contributie kan zowel in één keer als in termijnen worden voldaan. De betalingen verlopen snel en veilig via iDEAL, bankoverschrijving of automatische incasso. De nota’s worden per e-mail en SMS aan de leden verzonden. Mochten leden niet bereikbaar zijn per e-mail of SMS dan wordt er een brief toegestuurd.

 3. Verenigingsjaar
 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 5. Contributie bij tussentijdse aanmelding
 6. Als het lidmaatschap is ingegaan op of na afloop van een kwartaal is de contributie naar evenredigheid verschuldigd.

 7. Ereleden
 8. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

 9. Automatische incasso of per factuur
 10. Leden en donateurs geven bij aanmelding bij voorkeur toestemming voor het automatisch incasseren van de contributie van het door het lid opgegeven banknummer. Indien geen machtiging tot automatische incasso wordt verstrekt ontvangt het lid een contributiefactuur, hiervoor wordt € 1,50 aan kosten in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. De automatische incasso’s worden ter incasso aangeboden in januari, april, juli en oktober van het betreffende jaar. De contributiefacturen worden per kwartaal verzonden te weten in januari, april, juli en oktober van het betreffende jaar.

 11. Incassoprocedure
 12. De incassoprocedure gaat vanaf seizoen 2018-2019 via ClubCollect.

 13. Herinnering
 14. Wanneer na de eerste termijn van 30 dagen de factuur niet is voldaan, ontvangt men een herinnering hiervoor met wederom een termijn van 30 dagen.

 15. Aanmaning
 16. Wanneer na de termijn van de herinnering geen betaling is ontvangen, dan wordt er een aanmaning verstuurd met een termijn van 8 dagen.

 17. Sommatie
 18. Wanneer ook niet na de aangegeven 8 dagen een betaling is ontvangen, dan volgt er een schriftelijke sommatie met een termijn van wederom 8 dagen.

 19. Schorsing, externe incasso, royement en beroep
 20. Wanneer na de Sommatie geen betaling of reactie volgt dan wordt het betreffende lid schriftelijk in kennis gesteld dat hij/zij per direct uitgesloten wordt van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag is betaald. Dit wordt ook doorgegeven aan de eventuele leiders of trainers. Ook wordt de vordering extern uitbesteed aan een incassobureau, wat ongeveer € 350 aan extra kosten met zich meebrengt. In deze uitbesteding zit ook automatisch het nieuwe bedrag van de volgende betaal periode. Wanneer het totale openstaande bedrag is betaald kan per direct weer aan alle activiteiten worden deelgenomen. Duurt de schorsing echter langer dan één jaar, dan zal het bestuur het desbetreffende lid voor royement voordragen bij de algemene ledenvergadering. Het lid heeft het recht om in beroep te gaan tegen deze schorsing en het eventuele royement. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid voorlopig geschorst.

 21. Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling
 22. Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd door het sturen van een brief of email aan de ledenadministratie:

  G.R. Slagter
  Veldzicht 15
  9919 KH Loppersum
  e-mail: scloppersum@telfort.nl

  Opzeggingen dienen voor het einde van het kwartaal in het bezit te zijn van de ledenadministratie. Indien een opzegging geschiedt na het begin van een kwartaal dan is het opzeggende lid de contributie voor dat kwartaal nog verschuldigd.

 23. Overschrijving andere vereniging
 24. SC Loppersum werkt altijd mee aan overschrijving naar een andere vereniging met inachtneming van de door de KNVB gestelde kaders en termijnen en onder voorwaarde dat er geen contributieschuld is, eventuele openstaande boetes zijn voldaan en alle verplichtingen zijn nagekomen.

 25. Informatieverstrekking
 26. De penningmeester informeert bij wanbetaling en opgelegde schorsing tijdig alle belanghebbenden. Dit contributiereglement treedt in werking op 1 juli 2018.

 27. Hardheidsclausule
 28. In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid om van artikel 1 tot en met artikel 13 van het contributiereglement af te wijken.