Contributiereglement
 1. Hoogte contributie
 2. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De peildatum voor het contributiebedrag is de leeftijd per 1 januari van het betreffende jaar. Het contributiebedrag is per vooruitbetaling per kwartaal verschuldigd. Vanaf 1 juli 2024 gelden de volgende bedragen:

  CategorieContributieKledingfonds2024-2025Per kwartaal
  kabouter€ 10,00€ 0,00€ 10,00€ 2,50
  O7/O8€ 95,00€ 15,00€ 110,00€ 27,50
  O9/O10€ 100,00€ 15,00€ 115,00€ 28,75
  O11/O12€ 105,00€ 15,00€ 120,00€ 30,00
  O13/O14€ 110,00€ 15,00€ 125,00€ 31,25
  O15/O16€ 115,00€ 15,00€ 130,00€ 32,50
  O17/O18€ 120,00€ 15,00€ 135,00€ 33,75
  O19/O23€ 135,00€ 15,00€ 150,00€ 37,50
  Senioren€ 180,00€ 15,00€ 195,00€ 48,75
  Senioren 7x7€ 135,00€ 15,00€ 150,00€ 37,50
  Niet spelend lid€ 40,00€ 0,00€ 40,00€ 10,00
  Zaalvoetbal€ 120,00€ 15,00€ 135,00€ 33,75
  Zaal- en veldvoetbal€ 300,00€ 15,00€ 315,00€ 78,75

  Het contributiebedrag per kwartaal is inclusief de bijdrage (15 euro op jaarbasis) aan het kledingfonds van SC Loppersum.

  Vanaf 1 juli 2018 int ClubCollect, voor een vast laag bedrag per lid, de contributies voor SC Loppersum. Hierdoor wordt het innen van de contributie een stuk minder tijdrovend en de leden ondervinden meer betaalgemak. De contributie kan zowel in één keer als in termijnen worden voldaan. De betalingen verlopen snel en veilig via iDEAL, bankoverschrijving of automatische incasso. De nota’s worden per e-mail en SMS aan de leden verzonden. Mochten leden niet bereikbaar zijn per e-mail of SMS dan wordt er een brief toegestuurd.

 3. Verenigingsjaar
 4. De contributie heeft betrekking op het lidmaatschap voor een geheel seizoen, lopende van 1 juli tot en met 31 juni. Aan het begin van ieder seizoen zal middels ClubCollect een betaalverzoek worden verstuurd dat betrekking heeft op het nieuwe seizoen.

 5. Contributie bij tussentijdse aanmelding
 6. Als het lidmaatschap is ingegaan op of na afloop van een kwartaal is de contributie naar evenredigheid verschuldigd.

 7. Ereleden
 8. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

 9. Incassoprocedure
 10. De incassoprocedure vindt plaats via ClubCollect.

 11. Schorsing, externe incasso, royement en beroep
 12. Wanneer na de incassoprocedure met bijbehorende betalingsherinneringen geen betaling of reactie volgt, dan wordt het betreffende lid schriftelijk in kennis gesteld dat hij/zij per direct uitgesloten wordt van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag is betaald. Dit wordt ook doorgegeven aan de eventuele leiders of trainers. Ook wordt de vordering extern uitbesteed aan een incassobureau, wat ongeveer € 350 aan extra kosten met zich meebrengt. In deze uitbesteding zit ook automatisch het nieuwe bedrag van de volgende betaal periode. Wanneer het totale openstaande bedrag is betaald kan per direct weer aan alle activiteiten worden deelgenomen. Duurt de schorsing echter langer dan één jaar, dan zal het bestuur het desbetreffende lid voor royement voordragen bij de algemene ledenvergadering. Het lid heeft het recht om in beroep te gaan tegen deze schorsing en het eventuele royement. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid voorlopig geschorst.

 13. Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling
 14. Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd door het sturen van een brief of email aan de ledenadministratie:

  Ids Osinga
  e-mail: ledenadministratie@scloppersum.nl

  Opzeggingen dienen voor het einde van het kwartaal in het bezit te zijn van de ledenadministratie. Indien een opzegging geschiedt na het begin van een kwartaal dan is het opzeggende lid de contributie voor dat kwartaal nog verschuldigd.

 15. Overschrijving andere vereniging
 16. SC Loppersum werkt altijd mee aan overschrijving naar een andere vereniging met inachtneming van de door de KNVB gestelde kaders en termijnen en onder voorwaarde dat er geen contributieschuld is, eventuele openstaande boetes zijn voldaan en alle verplichtingen zijn nagekomen.

 17. Informatieverstrekking
 18. De penningmeester informeert bij wanbetaling en opgelegde schorsing tijdig alle belanghebbenden. Dit contributiereglement treedt in werking op 1 juli 2019.

 19. Hardheidsclausule
 20. In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid om van artikel 1 tot en met artikel 9 van het contributiereglement af te wijken.

 21. Contact
 22. Voor vragen en/of opmerkingen inzake het contributie regelement of overige vragen ten aanzien van de contributies kunt u contact opnemen met penningmeester@scloppersum.nl.